Algemene voorwaarden Moonen & Partners BV

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Moonen & Partners BV, hierna te noemen: opdrachtnemer en een opdrachtgever en zijn medewerkers, hierna te noemen cliënten. Opdrachtnemer verklaart deze voorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een opdrachtbevestiging van opdrachtnemer ondertekent of door de aanvang door opdachtnemer van de werkzaamheden.

Artikel 4 Annuleringskosten aangaande Training en Coaching: de Leergangen OMT & Volwaardig Leiderschap, Maatwerktrainingen, Incompanytrajecten, Executive Coachingstrajecten en de Coachingsbundel

4.1 Opdrachtgever heeft het recht deelname aan de bij .4 genoemde trajecten na ondertekening van de opdrachtbevestiging te annuleren per aangetekende brief of per een door opdrachtnemer voor ontvangst bevestigde e-mail, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 + 4.3.

4.2 De opdrachtgever kan deelname aan de bij .4 genoemde trajecten, na ondertekening opdrachtbevestiging, tot 2 weken voor de dag van aanvang annuleren tegen annuleringskosten (25% van het overeengekomen honorarium in de opdrachtbevestiging).

4.3 Bij verplaatsing van een geplande trainingsdag door opdrachtgever of cliënt binnen 15 werkdagen voor aanvang, wordt door opdrachtnemer 100% van het afgesproken honorarium in rekening gebracht.

4.4 Bij voortijdig beëindigen van deelname aan open trainingen, leergangen en executive coachingstrajecten door opdrachtgever van een reeds gestart traject, restitueert opdrachtnemer geen honorarium en andere aan opdrachtgever in rekening gebrachte kosten. Nog openstaande dagdelen van maatwerktraining en incompanytraject kunnen door opdrachtgever aangewend worden voor andere trainingsdoeleinden uitgevoerd door opdrachtnemer binnen een termijn van 12 maanden na aanvangsdatum.

4.5 Bij annulering of verplaatsing van een coachingsgesprek door opdrachtgever of cliënt binnen 2 werkdagen (48 uur) voor aanvang, wordt door opdrachtnemer 100% van het afgesproken honorarium in rekening gebracht.

4.6 De coachingsbundel heeft een looptijd van 12 maanden na aanvang 1e (coachings)gesprek.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Bij alle trajecten wordt na ondertekening van de opdrachtverlening gefactureerd. Alle genoemde tarieven zijn exclusief B.T.W.

5.2 Onverminderd mogelijke aanspraken op wettelijke rente zijn gefactureerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.

5.3 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €25,- alles exclusief omzetbelasting.

5.4 Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige opgave van de grond van de klachten. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen en zal de opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomen.

5.5 Wanneer kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan opdrachtnemer zich voordoen, zoals ondermeer wijziging van de belastingen en sociale premies zullen deze in rekening gebracht worden bij opdrachtgever, die deze zal voldoen binnen de geldende betalingstermijn.

Artikel 6 Kwaliteit en zorgvuldig handelen

6.1 Tenzij anders is overeengekomen worden alle opdrachten uitgevoerd door de vaste freelance-partners van opdrachtnemer. Wij streven het hoogste kwaliteitsniveau na en handelen met inachtneming van de gedragscode van het OOA en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

6.2 Ons handelen is gebaseerd op de door de opdrachtgever en cliënten verstrekte informatie.

6.3 Adviezen van opdrachtnemer en haar partners zijn naar beste kunnen en naar beste eer en geweten.

6.4 Opdrachtgever en/of cliënt zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer hiervoor wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6.5 Indien opdrachtgever en of cliënt een of meerdere zakelijke afspraken die gemaakt zijn in het kader van de overeenkomst met de opdrachtnemer niet nakomt dan heeft de opdrachtnemer het recht om de opdrachtgever hierover in te lichten of deze in gebreke te stellen. Hierbij wordt de vertrouwensrelatie met de cliënt in acht genomen.

6.6 Tijdens een open traject met meerdere cliënten en opdrachtgevers gaan deze een vertrouwensrelatie met elkaar en met de begeleider aan. Daarom is de cliënt verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij/zij, in het kader van het traject over andere deelnemers te weten is gekomen. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van de activiteit bestaan. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor eventuele materiele en immateriële schade die voortkomt uit het schenden van deze geheimhouding. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.

6.7 Opdrachtnemer is gemachtigd om een cliënt die, om welke reden dan ook, geweld gebruikt of seksueel ongepast gedrag vertoont of een proces belemmert uit het traject te zetten. De opdrachtnemer heeft in deze situatie het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder restitutieverplichting van het door opdrachtgever betaalde honorarium en kosten.

6.8 Bij ziekte en/of verhindering van een partner van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging onmogelijk is, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever, zo spoedig mogelijk tot alternatieve trainingsdata komen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van dat haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de in het vorige lid bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende werkzaamheden in rekening is gebracht.

7.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie

7.3 Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich terzake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 8 Toepasselijk Recht

8.1 Op iedere overeenkomst van opdrachtnemer en een opdrachtgever is het Nederlands Recht van Toepassing.

8.2 Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wet zulks toelaat worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van opdrachtnemer een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats c.q. plaats van vestiging van opdrachtgever.